IMPARTICIÓN DOCENCIA OFICIAL NO GRAO DE CIENCIAS EMPRESARIAIS

obxectivo central consiste en proporcionar coñecementos teórico-prácticos para favorecer o coñecemento e a comprensión das características das empresas familiares desde un punto de vista económico, empresarial e xurídico.

Os obxectivos específicos que se perseguen son:

 • Coñecer que é unha empresa familiar e as súas características específicas.

 • Analizar o significado e a evolución histórica da empresa familiar.

 • Estudar o ciclo de vida das empresas familiares.

 • Analizar as fortalezas e as principais dificultades das empresas familiares.

 • Coñecer a capacidade emprendedora na empresa familiar.

 • Comprender os valores e vinculación entre empresa e familia, a súa cultura e relacións.

 • Identificar a importancia da comunicación na empresa familiar.

 • Presentar instrumentos eficaces para articular o goberno da empresa.

 • Comprender o proceso de continuidade e sucesión na empresa familiar.

 • Identificar os pasos a seguir para planificar o proceso de sucesión.

 

METODOLOXÍA

Sesión maxistral
Exposición do profesor de carácter oral, complementada con medios audiovisuais e coa introdución de cuestións dirixidas aos estudantes, coa finalidade de facilitar a aprendizaxe e transmitir coñecementos.

Estudo de casos
Estudo de situacións concretas ou casos que describan situacións reais ou supostas. O alumno deberá ser capaz de analizar adecuadamente e introducir solucións ou decisións.

Discusións dirixidas
Cuestións teóricas e prácticas para comentar e discutir en sesións interactivas.

Seminarios
Clases en grupos reducidos de 15 alumnos para a análise detallade de problemas concretos do temario e de traballo do alumno.

 

 

Economía e Xestión da Empresa Familiar

4º Grado C. Empresariais

PROGRAMA

Bloques

Temas

Introdución

 1. A empresa familiar: concepto e tipoloxía

A problemática específica da empresa familiar

 1. Introdución
 2. A problemática da empresa familiar
 3. A cultura da empresa familiar
 4. Fortalezas da empresa familiar
 5. Debilidades da empresa familiar

Goberno da empresa familiar

 1. Introducción
 2. As instrucións familiares e a propiedade
 3. O consello de administración
 4. O equipo directivo
 5. O protocolo familiar

Evolución e crecemento

 1. Introdución
 2. Modelos por etapas do crecemento empresarial
 3. Modelos do ciclo de vida da empresa familiar
 4. O desenvolvemento da empresa familiar
 5. A continuidade da empresa familiar
 6. A planificación da sucesión na empresa familiar

 

 

 

Bibliografía básica recomendada:

 • Bark, D. (2013): La empresa Familiar ante sus retos, Instituto de la Empresa Familiar.
 • Carlock, R.S, Ward, J.L. (2010): La excelencia en la empresa familiar: el proceso de planificación para la empresa y la familia, Instituto de la Empresa Familiar.
 • Casillas, J.C. y otros (2005): La gestión de la empresa familiar, Ed. Thompson.
 • Corona, J. (ed.) (2011): Empresa familiar: aspectos jurídicos y económicos, 2ª ed., Deusto.
 • Galve, C. y Salas, V. (2003): La empresa familiar en España, Fundación BBVA.
 • Pérez, M.J., Basco, R., García-Tenorio, J., Giménez, J., Sánchez, I (2007): Fundamentos en la dirección de la empresa familiar, Thomson.