“É moi probable que os alumnos acaben traballando nunha empresa familiar”

“É moi probable que os alumnos acaben traballando nunha empresa familiar”

Luis Otero, novo director da Cátedra de Empresa Familiar da Universidade de Santiago de Compostela, destaca a importancia de formar o alumnado no eido específico das empresas familiares. “É moi probable que os alumnos acaben traballando nunha empresa familiar, xa que estas xeran o 86% do emprego en Galicia”, sinala. No eido económico, Otero salienta que a estratexia de recuperación tras a pandemia debe focalizarse no tecido empresarial autóctono e familiar; no académico, insta a colaborar tamén coa formación dual no ámbito universitario.

Por que é importante achegar a empresa familiar ás universidades galegas?

As empresas familiares galegas son os principais actores do tecido empresarial de Galicia e existen numerosos casos de éxito que deben darse a coñecer no eido académico. Ao mesmo tempo, a aproximación de ambas institucións pode favorecer a transferencia de coñecemento e a aprendizaxe mutua, así como o desenvolvemento de proxectos de I+D conxuntos que melloren a competitividade das empresas. Tamén é necesario estreitar a colaboración en materia de inserción laboral e retención do talento que sae das nosas universidades e evitar, deste xeito, a fuga de recursos valiosos.

Que ofrece a cátedra de Empresa Familiar da Universidade de Santiago de Compostela ao alumnado?

As accións máis inmediatas consisten en deseñar programas formativos, como o Curso de Xestión Patrimonial da Empresa Familiar que, con formato online, se ofrecerá tanto a alumnos como profesionais a partir do mes de novembro; así como os seminarios específicos de fiscalidade ou de valoración de empresas. Tamén se incorporarán, nos programas de diversas materias dos graos de ADE e Dereito, temarios específicos sobre empresa familiar que aborden cuestións organizativas, legais, fiscais ou financeiras.

É moi probable que os alumnos acaben traballando nunha empresa familiar, xa que estas xeran o 86% do emprego en Galicia. De aí a necesidade de proporcionar esa formación específica aos nosos titulados. Tamén se fomentará a participación de directivos, para que transmitan os seus coñecementos e experiencias a través de conferencias, e as visitas a empresas, para coñecer de preto a realidade de moitas organizacións que son referentes nacionais e internacionais. Tamén queremos aproveitar para dirixir a investigación realizada por estudantes de grao e posgrao cara temas de interese para a empresa familiar.

Como valora o apoio da Asociación Galega da Empresa Familiar e Inditex?

Penso que é unha grande iniciativa que xorde polo interese das propias empresas por achegarse á universidade e que permite explotar sinerxías entre o mundo empresarial e universitario. A cátedra xera un beneficio mutuo e facilita a transferencia de coñecemento entre ambas institucións.

A participación de empresarios pode ser moi útil para transmitir a súa experiencia aos titulados universitarios, mentres que a universidade pode estudar, reflexionar e xerar coñecemento que permita mellorar a xestión e a competitividade das empresas familiares. Dispoñer, ademais, como patrocinador, do meirande exemplo de éxito empresarial da historia de Galicia, incrementa, se cabe, o prestixio da cátedra e permite orientar a actividade cara aqueles temas que máis interesan ao sector empresarial.

As empresas familiares galegas seguirán liderando a creación de emprego no futuro?

A creación de emprego está moi ligada ao ciclo económico e aos sectores que experimentarán unha maior expansión, nun contexto dominado pola tecnoloxía e a sustentabilidade. As empresas familiares galegas actúan en todos os sectores de actividade e teñen plans de crecemento que, sen ningunha dúbida, se traducirán na creación de valor e, por suposto, de emprego.

Porén, a automatización e a dixitalización suporá un reto e un cambio importante no tipo de profesionais que se precisan. Será necesario levar a cabo plans formativos que permitan recualificar a moitos traballadores. Ademais, as universidades deberán formar aos novos perfís do futuro e a formación dual no eido universitario tamén debe estar na axenda de empresas e institucións académicas.

Pensa que as empresas familiares serán un motor principal da recuperación económica de Galicia tras a pandemia?

As empresas familiares son o 92,4% do tecido empresarial en Galicia, aportan o 85% da riqueza ou valor engadido bruto empresarial (VEB) e o 86% do emprego directo de Galicia. O seu compromiso co territorio e a súa vontade de continuidade son elementos diferenzadores que axudan a mellorar a resiliencia do sector empresarial. Son moitas as empresas incluídas neses datos macro que amosaron un grande interese por desenvolver novos proxectos no marco dos fondos vencellados ao Green Deal e Next Generation.

Galicia ten unha oportunidade única de fortalecer a diversificación do seu sector empresarial, apostando por proxectos tecnolóxicos de valor engadido e polo impulso das enerxías renovables, da biotecnoloxía, da eficiencia enerxética e do transporte sustentable, sen esquecer tamén a modernización dos sectores tradicionais. A rexión máis verde de España ten que ser tamén un exemplo de sustentabilidade e de economía verde, algo polo que están apostando e apostarán as empresas familiares.

Que apoios precisan as empresas familiares galegas para superar o impacto da Covid-19 e para propiciar un crecemento sustentable?

Os principais apoios chegaron en forma de ERTEs e préstamos ICO e agora é preciso que estes se manteñan e flexibilicen en función das circunstancias particulares de cada empresa. Ademais, a estratexia de recuperación debe descansar sobre a base empresarial autóctona, para así lograr que as empresas teñan un maior tamaño e tamén un compromiso a longo prazo, revertendo a riqueza xerada no propio territorio. Neste sentido, é desexable que os proxectos e as axudas públicas recaian en boa parte en empresas autóctonas e familiares comprometidas con Galicia.